.. สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ทุกท่านค่ะ ..
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ข่าวดี  ข่าวด่วน!!! สหกรณ์ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน เป็น 1 เท่าของเงินได้รายเดือน  ไม่เกิน 50,000  บาท  ส่งชำระ  10 งวด...... 

 

    สหกรณ์ ปรับวงเงินกู้สามัญ ดังนี้

1. เงินกู้สามัญ กรณีใช้สมาชิกค้ำประกัน ส่งชำระหนี้  180  งวด ทั้งนี้ต้องส่งคืนให้เสร็จสิ้นก่อนเกษียณอายุราชการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

     -  เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 20 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 400,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 700,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,000,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป   กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,500,000 บาท

 

ผลการจับสลากรายชื่อสมาชิกเพื่อรับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2560 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560 และผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2560
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ประจำปี 2559
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 3 เรื่อง ได้แก่

1. ยกเลิกการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเพิ่ม

2. กำหนดการถือหุ้นรายเดือน 3. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด แก้ไขระเบียบ 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เรียกเก็บคงสภาพ ประจำปี 2560 (เรียงลำดับตามเลขที่สมาชิก)
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 
แบบหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพื่อชำระค่าบำรุงรายปีและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 
แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัดว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง กำหนดการรับฝากเงิน โดยเงินฝากออมทรัพย์ ฝากได้ไม่เกินคนละ 200,000 บาทต่อเดือน  และปิดรับฝาก เงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนและ 6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 
โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทห้องชุด (คอนโดมิเนียม) กู้ได้ไม่เกิน รายละ 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6   ต่อปี (มีเฉลี่ยคืน) ส่งชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดแต่ไม่เกิน 240 งวด (20 ปี) พร้อมแบบฟอร์ม คำขอกู้ 1 ชุด และ หนังสือกู้ 2 ชุด 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญกรณีมีหนี้ค้างชำระ  
การจ่ายเงินกู้สามัญประจำงวดสิ้นเดือน  
การกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอรับและการจ่ายทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก และสมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิกดังกล่าว
ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและการส่งเงินงวดชำระหนี้ โดย "ให้กู้ได้ในอัตราหนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และส่งชำระไม่เกิน 10 งวด กรณีมีหนี้เดิม ต้องผ่อนชำระเงินกู้มาแล้วอย่างน้อย 2 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ โดยสหกรณ์จะหักชำระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน" หากสมาชิกต้องการได้เงินกู้ภายในวันนั้นๆ ต้องส่งแฟกซ์คำขอกู้ภายในเวลา 10.30 น.
คำขอกู้สามัญ ผู้ค้ำประกัน 3 คน ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น  
บันทึก การตอบข้อร้องทุกข์ของกลุ่มชาวดินผู้ใกล้เกษียณ 
ตามมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 ให้ยกเลิกการแนบเอกสาร "ใบรับรองแพทย์" กรณีที่สมาชิกยื่นกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป และ ครั้งที่ 7/2557 ให้สมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทรวมถึงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องแนบเอกสาร "ใบรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างประจำและเงินอื่น" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ที่ 19/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556  
แบบฟอร์มและคำขอกู้เงินสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี   สสอ.รท. และ สส.ชสอ. ให้พิมพ์เอกสารหน้า 1 และหน้า 2 ในแผ่นเดียวกัน (ด้านหน้าและด้านหลัง)
โครงการสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์  
หนังสือเวียนขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ำประกันลงนามเป็นพยานในหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวงเงินรับฝาก 
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
สหกรณ์รับฝากเงินกรณีไม่นำสมุดคู่บัญชีเงินฝากมา
 

 

 

 
 
 
 ดอกเบี้ยเงินฝากก ร้อยละ
  ออมทรัพย์ 2.25
  ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
  ประจำ 12 เดือน 3.50
 ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
  ทุกประเภท 7.00
  กู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน  6.00