.. สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ทุกท่านค่ะ ..
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ข่าวดี  ข่าวด่วน!!! สหกรณ์ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน เป็น 1 เท่าของเงินได้รายเดือน  ไม่เกิน 50,000  บาท  ส่งชำระ  10 งวด...... 

 

    สหกรณ์ ปรับวงเงินกู้สามัญ ดังนี้

1. เงินกู้สามัญ กรณีใช้สมาชิกค้ำประกัน ส่งชำระหนี้  180  งวด ทั้งนี้ต้องส่งคืนให้เสร็จสิ้นก่อนเกษียณอายุราชการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

     -  เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 400,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 700,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,000,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป   กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,500,000 บาท

 

โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75    ส่งชำระ 120 งวด พร้อมแบบฟอร์มและตารางการส่งชำระ
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญ กรณีมีหนี้ค้างชำระ
คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้  แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับสภาวะการเงินและพัฒนากิจการสหกรณ์
ผลการจับสลากรายชื่อสมาชิกเพื่อรับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 จำนวน 166 รางวัล
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2561 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561 และผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561
การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ ดีเด่น ประจำปี 2560  
โครงการกู้ยืมเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ IT และทัศนศึกษา ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) ส่งชำระไม่เกิน 24 งวด
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 โดยโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกการเรียกเก็บเงินของสมาคมฌาปนกิจ 2 สมาคม (สสอ.รรท., สส.ชสอ.)  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 แก้ไขใหม่ โดยขยายจำนวนเท่าของเงินได้รายเดือนเพิ่มขึ้นอีก 10 เท่า 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 3 เรื่อง ได้แก่

1. ยกเลิกการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเพิ่ม

2. กำหนดการถือหุ้นรายเดือน 3. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด แก้ไขระเบียบ 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด
แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัดว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง กำหนดการรับฝากเงิน โดยเงินฝากออมทรัพย์ ฝากได้ไม่เกินคนละ 200,000 บาทต่อเดือน  และปิดรับฝาก เงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนและ 6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 
การจ่ายเงินกู้สามัญประจำงวดสิ้นเดือน  
การกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอรับและการจ่ายทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก และสมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิกดังกล่าว
ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและการส่งเงินงวดชำระหนี้ โดย "ให้กู้ได้ในอัตราหนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และส่งชำระไม่เกิน 10 งวด กรณีมีหนี้เดิม ต้องผ่อนชำระเงินกู้มาแล้วอย่างน้อย 2 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ โดยสหกรณ์จะหักชำระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน" หากสมาชิกต้องการได้เงินกู้ภายในวันนั้นๆ ต้องส่งแฟกซ์คำขอกู้ภายในเวลา 10.30 น.
คำขอกู้สามัญ ผู้ค้ำประกัน 3 คน ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น  
บันทึก การตอบข้อร้องทุกข์ของกลุ่มชาวดินผู้ใกล้เกษียณ 
ตามมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 ให้ยกเลิกการแนบเอกสาร "ใบรับรองแพทย์" กรณีที่สมาชิกยื่นกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป และ ครั้งที่ 7/2557 ให้สมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทรวมถึงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องแนบเอกสาร "ใบรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างประจำและเงินอื่น" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556  
แบบฟอร์มและคำขอกู้เงินสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี   สสอ.รท. และ สส.ชสอ. ให้พิมพ์เอกสารหน้า 1 และหน้า 2 ในแผ่นเดียวกัน (ด้านหน้าและด้านหลัง)
โครงการสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์  
หนังสือเวียนขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ำประกันลงนามเป็นพยานในหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวงเงินรับฝาก 
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
สหกรณ์รับฝากเงินกรณีไม่นำสมุดคู่บัญชีเงินฝากมา
 

 

 

 
 
 
 ดอกเบี้ยเงินฝากก ร้อยละ
  ออมทรัพย์ 2.25
  ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
  ประจำ 12 เดือน 3.50
 ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
  ทุกประเภท 7.00
  กู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน  6.00