.. สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ทุกท่านค่ะ ..
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ข่าวดี  ข่าวด่วน!!! สหกรณ์ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน เป็น 1 เท่าของเงินได้รายเดือน  ไม่เกิน 50,000  บาท  ส่งชำระ  10 งวด...... 

 

    สหกรณ์ ปรับวงเงินกู้สามัญ ดังนี้

1. เงินกู้สามัญ กรณีใช้สมาชิกค้ำประกัน ส่งชำระหนี้  180  งวด ทั้งนี้ต้องส่งคืนให้เสร็จสิ้นก่อนเกษียณอายุราชการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

     -  เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 400,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 700,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,000,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป   กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,500,000 บาท

 

โครงการกู้ยืมเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ IT และทัศนศึกษา ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) ส่งชำระไม่เกิน 24 งวด
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 โดยโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การคัดเลือกสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ ดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 32 รางวัล
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกการเรียกเก็บเงินของสมาคมฌาปนกิจ 2 สมาคม (สสอ.รรท., สส.ชสอ.)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ด่วนที่สุด สหกรณ์ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 แก้ไขใหม่ โดยขยายจำนวนเท่าของเงินได้รายเดือนเพิ่มขึ้นอีก 10 เท่า 
โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กู้ได้ไม่เกินรายละ 600,000 บาท ส่งชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด แต่ไม่เกิน 84 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.25 ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และข้าราชการบำนาญสามารถกู้ได้ รายละเอียดโครงการพร้อมแบบฟอร์ม คลิก!! (เอกสารต้องเป็นแผ่นเดียวกันหน้า-หลัง ห้ามแยกแผ่น)
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญกรณีมีหนี้ค้างชำระ
ผลการจับสลากรายชื่อสมาชิกเพื่อรับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2560 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560 และผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2560
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 3 เรื่อง ได้แก่

1. ยกเลิกการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเพิ่ม

2. กำหนดการถือหุ้นรายเดือน 3. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด แก้ไขระเบียบ 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เรียกเก็บคงสภาพ ประจำปี 2560 (เรียงลำดับตามเลขที่สมาชิก)
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 
แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัดว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง กำหนดการรับฝากเงิน โดยเงินฝากออมทรัพย์ ฝากได้ไม่เกินคนละ 200,000 บาทต่อเดือน  และปิดรับฝาก เงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนและ 6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 
การจ่ายเงินกู้สามัญประจำงวดสิ้นเดือน  
การกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอรับและการจ่ายทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก และสมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิกดังกล่าว
ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและการส่งเงินงวดชำระหนี้ โดย "ให้กู้ได้ในอัตราหนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และส่งชำระไม่เกิน 10 งวด กรณีมีหนี้เดิม ต้องผ่อนชำระเงินกู้มาแล้วอย่างน้อย 2 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ โดยสหกรณ์จะหักชำระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน" หากสมาชิกต้องการได้เงินกู้ภายในวันนั้นๆ ต้องส่งแฟกซ์คำขอกู้ภายในเวลา 10.30 น.
คำขอกู้สามัญ ผู้ค้ำประกัน 3 คน ใช้แบบฟอร์มนี้เท่านั้น  
บันทึก การตอบข้อร้องทุกข์ของกลุ่มชาวดินผู้ใกล้เกษียณ 
ตามมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 ให้ยกเลิกการแนบเอกสาร "ใบรับรองแพทย์" กรณีที่สมาชิกยื่นกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป และ ครั้งที่ 7/2557 ให้สมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทรวมถึงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องแนบเอกสาร "ใบรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างประจำและเงินอื่น" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556  
แบบฟอร์มและคำขอกู้เงินสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี   สสอ.รท. และ สส.ชสอ. ให้พิมพ์เอกสารหน้า 1 และหน้า 2 ในแผ่นเดียวกัน (ด้านหน้าและด้านหลัง)
โครงการสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์  
หนังสือเวียนขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ำประกันลงนามเป็นพยานในหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวงเงินรับฝาก 
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
สหกรณ์รับฝากเงินกรณีไม่นำสมุดคู่บัญชีเงินฝากมา
 

 

 

 
 
 
 ดอกเบี้ยเงินฝากก ร้อยละ
  ออมทรัพย์ 2.25
  ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
  ประจำ 12 เดือน 3.50
 ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
  ทุกประเภท 7.00
  กู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน  6.00