.. สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ทุกท่านค่ะ ..
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ข่าวด่วน!!! ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 1. บัญชีเงินฝากทุกประเภทฝากได้ บัญชีละ 10,000 บาท 2. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.... 
 
 

ประกาศช่วยเหลือสมาชิกที่รับภาระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันสหกรณ์มีมาตรการช่วยเหลือและผ่อนผันสมาชิกที่รับภาระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน (ไม่รวมหนี้ตนเอง)  โดยลดดอกเบี้ยและเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้เป็นต้นเงินรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน หรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ ให้กรอกข้อมูลในแบบขอผ่อนผันการชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ส่งมาที่สหกรณ์ก่อนวันที่ 15 ของเดือน จะได้รับการลดดอกเบี้ยและผ่อนผันการชำระโดยสหกรณ์จะเริ่มคิดดอกเบี้ยอัตราใหม่และเรียกเก็บในเดือนถัดไป  

ประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

 1. บัญชีเงินฝากทุกประเภทฝากได้ บัญชีละไม่เกิน 10,000  

 บาท/เดือน

 2. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 3. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  

ประกาศ
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ประจำปี 2564 ได้มีมติกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทและเงินกู้โครงการเฉพาะเงินกู้โครงการที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ขึ้นไป เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564    
ประชาสัมพันธ์
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 "กำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันสิ้นสุดของการให้ความช่วยเหลือการดำรงชีพ กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละ 20,000 บาท" โดยสหกรณ์จะรับคำขอความช่วยเหลือสมาชิกพร้อมหลักฐาน (1. บันทึก/หนังสือ ขอรับการช่วยเหลือ 2. ใบรับรองแพทย์ 3. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 4. สำเนาสมุดบัญชีชื่อสมาชิก) ที่ส่งถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น
จึงแจ้งให้สมาชิกทราบในเบื้องต้นและจะประกาศอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไป    

     สหกรณ์ ปรับับวงเงินกู้สามัญ และสิทธิ์การค้ำประกันใหม่    โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  ดังนี้

 

    1. เงินกู้สามัญ กรณีใช้สมาชิกค้ำประกัน ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้จนเกษียณอายุราชการหนี้คงเหลือหลังจากเกษียณอายุราชการต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันยื่นคำขอกู้ ทั้งนี้ไม่เกิน 200 เดือน (สองร้อยงวด) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     -  เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 30 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 300,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 600,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,000,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,500,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป   กู้ได้ 70 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 2,000,000 บาท

 

    2. ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเป็นผู้ค้ำประกันสัญญาเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 สัญญา แต่จะค้ำประกันเงินกู้สามัญเกิน 3 สัญญาไม่ได้

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้สามัญแบบใหม่ ที่นี่!!!    (คำขอกู้ 1 ชุด หนังสือกู้ 2 ชุด และหนังสือค้ำประกันตามจำนวนผู้ค้ำประกัน และเอกสารต้องเป็นพิมพ์แบบหน้า-หลัง เท่านั้น)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉิน ที่นี่ (เอกสารต้องพิมพ์แบบหน้า-หลัง เท่านั้น)!!!   

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ กรณีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่นี่ (คำขอกู้ 1 ชุด และหนังสือกู้ 2 ชุด เอกสารต้องพิมพ์แบบหน้า-หลังเท่านั้น)  

ประกาศ

      เนื่องจากในปีก่อนๆสหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในส่วนกลาง ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)  มีสมาชิกเข้าประชุมประมาณ 3,000 คน จ่ายค่าตอบแทนคนละ 800 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท ในปีนี้สหกรณ์ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ให้นำเงินที่ไม่ได้จ่าย    ค่าตอบแทนจ่ายให้แก่สมาชิกทุกคน ๆ ละ 200 บาท จำนวน 13,213 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,642,600 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินเดือนจากระบบงานสหกรณ์ของสมาชิกในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

 ** จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน   

ประชาสัมพันธ์
เนื่องจากได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ว่า ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ปิดทำการ เพื่อฉีดพ่นยาตามมาตรการโควิด-19 ทำให้สหกรณ์ไม่สามารถถอนเงินสดเพื่อจ่ายเงินให้สมาชิกได้ สมาชิกที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน สหกรณ์จะจ่ายโดยวิธีการโอนผ่านระบบ Online ของธนาคารกรุงไทยให้สมาชิก
*** หมายเหตุ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยได้ทันที เข้าบัญชีธนาคารอื่นรอ 2 วันทำการ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา

ณ ที่นี้ 

โครงการคุณภาพชีวิต  

แบบคำขอ  

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ยกเลิกการจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือน  

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2564   

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564    

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 และผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564  

การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2564  

ประชาสัมพันธ์ด่วน

ด้วยเจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สหกรณ์ฯ ขอปิดสำนักงาน ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 2 วัน  

ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่องผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564  

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น " DOL Saving " สำหรับสมาร์ทโฟน  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  เรื่อง กำหนดการถือหุ้นรายเดือน  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์เลื่อนเวลาปิดรับทำธุรกรรมการเงินหน้าเคาน์เตอร์เร็วขึ้น เป็นเวลา 14.30 น.เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เลื่อนเวลาปิดเร็วขึ้น ทั้งนี้   จนกว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดดเวลา
 

โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ  

โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญกรณีมีหนี้ค้างชำระ  

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ไม่มารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2558-2562  

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ในปี 2564  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชี ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์   

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564    

โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต    

คำขอกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด จัดทำ 3 ฉบับ  

ดาวน์โหลด แบบคำขอผ่อนผันการชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระกับสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ดาวโหลด แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การช่วยเหลือการดำรงชีพ กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญ กรณีมีหนี้ค้างชำระ

แบบฟอร์มคำขอกู้โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  (คำขอกู้ 1 ชุด หนังสือกู้/หนังสือค้ำประกัน อย่างงละ 2 ชุด)

โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กู้ไม่เกินรายละ 600,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.75 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) ส่งชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 120 งวด

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การช่วยเหลือการดำรงชีพ กรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลในที่ประชุมใหญ๋สามัญ ประจำปี 2562

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2563  

ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลและจ้างให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

แบบฟอร์ม คำขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ ใช้คำขอกู้ 1 ชุด หนังสือกู้ 2 ชุด และหนังสือค้ำประกัน 1 ชุด  

กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  3 ระเบียบ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการโอนหุ้นชำระหนี้เงินกู้ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ เพื่อให้สอดรับกับระเบียบที่แก้ไขใหม่ด้วย  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด แก้ไขระเบียบ 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

การจ่ายเงินกู้สามัญประจำงวดสิ้นเดือน  

การกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอรับและการจ่ายทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก และสมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิกดังกล่าว

ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและการส่งเงินงวดชำระหนี้ โดย "ให้กู้ได้ในอัตราหนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และส่งชำระไม่เกิน 10 งวด กรณีมีหนี้เดิม ต้องผ่อนชำระเงินกู้มาแล้วอย่างน้อย 2 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ โดยสหกรณ์จะหักชำระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน" หากสมาชิกต้องการได้เงินกู้ภายในวันนั้นๆ ต้องส่งแฟกซ์คำขอกู้ภายในเวลา 10.30 น.

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 ให้ยกเลิกการแนบเอกสาร "ใบรับรองแพทย์" กรณีที่สมาชิกยื่นกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป และ ครั้งที่ 7/2557 ให้สมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทรวมถึงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องแนบเอกสาร "ใบรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างประจำและเงินอื่น" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556  

แบบฟอร์มและคำขอกู้เงินสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี   สสอ.รท. และ สส.ชสอ. ให้พิมพ์เอกสารหน้า 1 และหน้า 2 ในแผ่นเดียวกัน (ด้านหน้าและด้านหลัง)

โครงการสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์  

หนังสือเวียนขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ำประกันลงนามเป็นพยานในหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ

สหกรณ์รับฝากเงินกรณีไม่นำสมุดคู่บัญชีเงินฝากมา

 

 

 

 
 
 
 ดอกเบี้ยเงินฝากก ร้อยละ
  ออมทรัพย์ 1.5
  ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
  ประจำ 12 เดือน 2.75
 ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
  กู้สามัญบุคคลค้ำประกัน 5.80
  กู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น  4.80
  กู้ฉุกเฉิน  5.80
  กู้พิเศษ  5.80
  กู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์  4.80
  กู้ดอกเบี้ยต่ำลดภาระค่าครองชีพ  5.50
  กู้ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นนเศรษฐกิจ  5.00
  กู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด  5.75
  กู้จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี  4.75
  โครงการเพื่อการศึกษา  4.75
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  4.00
  กู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  3.00
  กู้ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นนเศรษฐกิจ ปี 2563  4.75
  กู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ 2564  4.50
  กู้ดอกเบี้ยต่ำกเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 2564  4.00
 
 
 
 
 
 

คู่มือการใช้งาน