.. สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ทุกท่านค่ะ ..
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ข่าวดี  ข่าวด่วน!!! สหกรณ์ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉิน เป็น 1 เท่าของเงินได้รายเดือน  ไม่เกิน 50,000  บาท  ส่งชำระ  10 งวด...... 

 

     สหกรณ์ ปรับวงเงินกู้สามัญ และสิทธิ์การค้ำประกันใหม่    โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561  ดังนี้

 

    1. เงินกู้สามัญ กรณีใช้สมาชิกค้ำประกัน ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้จนเกษียณอายุราชการหนี้คงเหลือหลังจากเกษียณอายุราชการต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันยื่นคำขอกู้ ทั้งนี้ไม่เกิน 200 เดือน (สองร้อยงวด) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     -  เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 500,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,000,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป     กู้ได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 1,500,000 บาท

     -  เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป   กู้ได้ 70 เท่าของเงินได้รายเดือน

        ไม่เกิน 2,000,000 บาท

 

    2. ผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเป็นผู้ค้ำประกันสัญญาเงินกู้ได้ไม่เกิน 5 สัญญา แต่จะค้ำประกันเงินกู้สามัญเกิน 3 สัญญาไม่ได้

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้สามัญแบบใหม่ ที่นี่!!!    (คำขอกู้ 1 ชุด หนังสือกู้ 2 ชุด และหนังสือค้ำประกันตามจำนวนผู้ค้ำประกัน และเอกสารต้องเป็นพิมพ์แบบหน้า-หลัง เท่านั้น)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉิน ที่นี่ (เอกสารต้องพิมพ์แบบหน้า-หลัง เท่านั้น)!!!   
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ กรณีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่นี่ (คำขอกู้ 1 ชุด และหนังสือกู้ 2 ชุด เอกสารต้องพิมพ์แบบหน้า-หลังเท่านั้น)  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง กำหนดการถือหุ้นรายเดือน  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 โดยจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกประมาณเดือนพฤศจิกายน  
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานตกแต่งภายใน พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด
กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  3 ระเบียบ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการโอนหุ้นชำระหนี้เงินกู้ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ เพื่อให้สอดรับกับระเบียบที่แก้ไขใหม่ด้วย  
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการขอกู้เงินสามัญ กรณีมีหนี้ค้างชำระ
โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75    ส่งชำระ 120 งวด พร้อมแบบฟอร์มและตารางการส่งชำระ ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
โครงการกู้ยืมเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ IT และทัศนศึกษา ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ส่งชำระ 24 งวด พร้อมแบบฟอร์มและตารางการส่งชำระ ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้  แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับสภาวะการเงินและพัฒนากิจการสหกรณ์
ผลการจับสลากรายชื่อสมาชิกเพื่อรับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 จำนวน 166 รางวัล
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2561 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561 และผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561
การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินการ ดีเด่น ประจำปี 2560  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 โดยโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกการเรียกเก็บเงินของสมาคมฌาปนกิจ 2 สมาคม (สสอ.รรท., สส.ชสอ.)  
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 3 เรื่อง ได้แก่

1. ยกเลิกการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นเพิ่ม

2. กำหนดการถือหุ้นรายเดือน 3. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด แก้ไขระเบียบ 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง กำหนดการรับฝากเงิน โดยเงินฝากออมทรัพย์ ฝากได้ไม่เกินคนละ 200,000 บาทต่อเดือน  และปิดรับฝาก เงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือนและ 6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 
การจ่ายเงินกู้สามัญประจำงวดสิ้นเดือน  
การกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอรับและการจ่ายทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก และสมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิกดังกล่าว
ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและการส่งเงินงวดชำระหนี้ โดย "ให้กู้ได้ในอัตราหนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และส่งชำระไม่เกิน 10 งวด กรณีมีหนี้เดิม ต้องผ่อนชำระเงินกู้มาแล้วอย่างน้อย 2 งวด จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ โดยสหกรณ์จะหักชำระหนี้และดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมให้เสร็จสิ้นก่อน" หากสมาชิกต้องการได้เงินกู้ภายในวันนั้นๆ ต้องส่งแฟกซ์คำขอกู้ภายในเวลา 10.30 น.
บันทึก การตอบข้อร้องทุกข์ของกลุ่มชาวดินผู้ใกล้เกษียณ 
ตามมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 ให้ยกเลิกการแนบเอกสาร "ใบรับรองแพทย์" กรณีที่สมาชิกยื่นกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 7 แสนบาทขึ้นไป และ ครั้งที่ 7/2557 ให้สมาชิกที่ยื่นกู้ทุกประเภทรวมถึงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องแนบเอกสาร "ใบรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างประจำและเงินอื่น" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556  
แบบฟอร์มและคำขอกู้เงินสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี   สสอ.รท. และ สส.ชสอ. ให้พิมพ์เอกสารหน้า 1 และหน้า 2 ในแผ่นเดียวกัน (ด้านหน้าและด้านหลัง)
โครงการสินเชื่อเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียด โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของสมาชิกสหกรณ์  
หนังสือเวียนขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ำประกันลงนามเป็นพยานในหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวงเงินรับฝาก 
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
สหกรณ์รับฝากเงินกรณีไม่นำสมุดคู่บัญชีเงินฝากมา
 

 

 

 
 
 
 ดอกเบี้ยเงินฝากก ร้อยละ
  ออมทรัพย์ 2.25
  ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
  ประจำ 12 เดือน 3.50
 ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ
  ทุกประเภท 7.00
  กู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน  6.00