การถือหุ้น

  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ

 

  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2553

 

  การเก็บรักษา  ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์
    เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552
    เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2553
    เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2554
    เงินกู้พิเศษ
    เงินกู้พิเศษ ฉบับที่ 2 
    เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
    เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2553
    เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
    การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2545
    การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
    การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฉบับที่ 2
    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551
    ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่มีอายุครบหาสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ.2553
    การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552