ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

ว่าด้วยการถือหุ้น

.. 2548

----------------------

                      อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับที่   .  032444   ข้อ   58 (9)   และข้อ   77 (8)     ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่  5/2548  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม   2548   ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นดังต่อไปนี้

                      ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด  ว่าด้วยการถือหุ้น .. 2548"
                      ข้อ  2.  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2548  เป็นต้นไป
                      ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด  ว่าด้วย การถือหุ้น  .. 2544
                      ข้อ  4.  สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน   ตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก  ดังต่อไปนี้
  เงินได้รายเดือน  (บาท) การถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)
ไม่เกิน   10,000 50

เกินกว่า       10,000          ถึง        15,000

60
เกินกว่า       15,000          ถึง        20,000 70

เกินกว่า       20,000          ถึง        25,000

80

เกินกว่า       25,000          ถึง        30,000

90
เกินกว่า       30,000   ขึ้นไป 100
   
 

ประกาศ    วันที่          พฤษภาคม    ..   2548

ลงชื่อ      บัญญัติ   จันทน์เสนะ

(นายบัญญัติ   จันทน์เสนะ)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด