ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด

ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ

.. 2545

----------------------

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.  032444  ข้อ   58   (9) และข้อ  77   (4)   ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่  13/2544  เมื่อวันที่  4  มกราคม  2545  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษไว้ดังต่อไปนี้

 

หมวด  1

ข้อกำหนดทั่วไป

            ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด   ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ   ..  2545”  

            ข้อ  2.  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์  2545  เป็นต้นไป

            ข้อ  3.  ให้ยกเลิก 

                        (1)   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด   ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ   ..  2540

                        (2)   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด    ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ  (ฉบับที่ 2)   ..  2541  บรรดาประกาศ    มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้    หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้     ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

            ข้อ  4.   ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษตามระเบียบนี้

            ข้อ  5.   การให้เงินกู้พิเศษนั้นให้เพื่อการเคหสงเคราะห์    เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อการอื่นที่จำเป็น    ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร   เช่น   ซื้อรถยนต์  หรือชำระหนี้    เป็นต้น

            ข้อ  6.   สมาชิกผู้ที่มีสิทธิขอกู้เงินพิเศษได้   จะต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี

            ข้อ   7.   สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญซึ่งได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด และหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอยู่กับสหกรณ์ก็ให้สามารถขอกู้เงินพิเศษได้    แต่เมื่อได้รับเงินกู้พิเศษแล้วต้องหักชำระหนี้เงินกู้ที่มีอยู่ให้หมดเสียก่อน  สำหรับสมาชิกผู้ที่ยังมีหนี้เงินกู้พิเศษค้างชำระอยู่จะไม่มีสิทธิขอกู้เงินประเภทใด    อีก  เว้นแต่จะได้ชำระหนี้เงินกู้พิเศษจนเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่าวงเงินกู้ที่สมาชิกผู้นั้นสามารถกู้เงินสามัญได้   ก็ให้มีสิทธิขอกู้เงินสามัญเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้พิเศษได้

            ข้อ   8.  เงินกู้ซึ่งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษและใช้ระยะเวลาส่งคืนตามที่กำหนดไว้สำหรับเงินกู้พิเศษได้นั้น  ต้องมีจำนวนเกินกว่าสิทธิซึ่งสมาชิกนั้นอาจกู้เงินสามัญตามระเบียบของสหกรณ์ได้

            ข้อ   9.  การให้เงินกู้พิเศษนั้น    ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการดำเนินการผู้เข้าประชุมพิจารณาคำขอกู้รายนั้น

            ข้อ  10.  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาอนุมัติให้เงินกู้พิเศษ   และได้มีการจัดทำหนังสือสัญญากู้รวมทั้งหนังสือเอกสารทางกฎหมายอย่างอื่น     เกี่ยวกับเงินกู้นั้นตามแบบที่สหกรณ์กำหนดโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว   สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินจากสหกรณ์ได้

            ข้อ  11.  ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จจะต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการเข้าตรวจการก่อสร้าง    ต่อเติม   หรือปรับปรุงทรัพย์สิน    หรือการประกอบอาชีพ    ที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอ    และต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์

            ข้อ  12.  การขอกู้เงินตามระเบียบนี้    ถ้ามีผู้ขอกู้จำนวนหลายราย    ให้พิจารณาจัดลำดับตามวัน    เวลาที่สหกรณ์ได้รับคำขอกู้ไว้และตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ

 หมวด  2

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์

            ข้อ  13.  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์นั้น    ได้แก่

                                  (ก)    เงินกู้เพื่อก่อสร้าง    ต่อเติม    หรือปรับปรุงอาคาร    สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแห่งฐานะ

                                  (ข)    เงินกู้เพื่อซื้อห้องชุด   หรืออาคาร  หรือซื้อที่ดินและอาคาร   หรือซื้อที่ดินเพื่อจะก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร     สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ

                                  ()  เงินกู้เพื่อชำระหนี้จำนองห้องชุด  หรืออาคาร  หรือที่ดิน    หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง    ซึ่งสมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษได้กู้และจำนองไว้กับบุคคลใด      เพื่อนำเงินไปใช้ในกิจการตามข้อ  ()  หรือ  ()

                                  ()  เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งจำเป็นแก่  ()  หรือ  ()  หรือ  (

            ข้อ  14.  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 13  ต้องยื่นคำขอกู้ต่อคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด    รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง      ที่เกี่ยวข้อง  เช่น    รายการทรัพย์สินและหนี้สิน    รายได้และค่าใช้จ่าย    รายการบุคคลในครัวเรือน   ที่อยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่     แบบรูปและรายการก่อสร้าง    ต่อเติม   หรือปรับปรุงอาคาร  รายละเอียดและหลักฐานที่ดินที่จะก่อสร้าง   ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร   รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินหรืออาคาร    หรือห้องชุดที่จะซื้อ   กำหนดเวลาและ    รายการสัญญาที่ทำไว้หรือร่างสัญญาที่จะทำ  รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้  จำนวนเงิน  กู้ซึ่งตนจะออกเอง   กำหนดการใช้จ่ายเงินกู้  รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน  และกรณีที่ขอกู้เงินพิเศษเพื่อนำไปชำระหนี้จำนองตามข้อ  13  ()   ต้องยื่นสำเนาคำขอกู้    สัญญากู้    และสัญญาจำนองเดิมที่จะนำเงินกู้ไปชำระหนี้จำนองด้วย

            ข้อ  15.  แบบรูปและรายการก่อสร้าง   หรือต่อเติม   หรือปรับปรุงอาคาร   ตามข้อ  14  นั้น  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการด้วย

            การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป    หรือรายการดังกล่าวในวรรคหนึ่ง    ในสาระสำคัญ    ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ    หรือจากบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ   และเมื่อให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้รายงานคณะกรรมการดำเนินการทราบด้วย

            ข้อ  16.  คณะกรรมการดำเนินการจะมอบหมายให้กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทำรายงานเกี่ยวกับการขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาก็ได้  และเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ

            ข้อ  17.  สมาชิกที่ได้กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ  13  ต้องใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือน    จะให้เช่าหรือโอนหรือก่อให้เกิดทรัพยสิทธิใด    ไม่ได้     เว้นแต่กรณีจำเป็นซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการดำเนินการ     หรือได้ชำระหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์เสร็จสิ้นแล้ว

 

หมวด  3

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

            ข้อ  18.  เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ    ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเฉพาะตนเองและคู่สมรสซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรและพอใจว่าจะก่อประโยชน์และงอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้               ข้อ  19.  สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินพิเศษดังกล่าวในข้อ   18     ต้องยื่นคำขอกู้ต่อคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  พร้อมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    เช่น    รายการทรัพย์สินและหนี้สิน    รายได้และค่าใช้จ่าย     แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้   รายละเอียดจำนวนเงินที่ขอกู้   จำนวนทุนซึ่งตนจะออกเอง   รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น   กำหนดการใช้จ่ายเงินกู้  ประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น    รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน

            ข้อ  20.   สมาชิกที่ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดำเนินการว่า   ตนจะออกทุนเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจำนวนทั้งหมด    ซึ่งต้องการในการลงทุนประกอบอาชีพที่ตนจะกระทำนั้น

            ข้อ  21.  คณะกรรมการดำเนินการจะมอบให้กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทำรายงานเกี่ยวกับการขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา      เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ

            ข้อ  22.   จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้รายหนึ่ง    นั้น    ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควร    โดยคำนึงถึงความต้องการเงินกู้ที่แท้จริงตามแผนงานประกอบอาชีพและความสามารถชำระหนี้ของสมาชิกนั้น

 

หมวด  4

เงินกู้พิเศษเพื่อการอันจำเป็นอื่น

            ข้อ  23.  เงินกู้พิเศษเพื่อการอันจำเป็นอื่น    ให้เพื่อการจัดหาทรัพย์สินอันจำเป็นตามควรแก่ฐานะหรือเพื่อกิจการอื่นใดอันจำเป็น     ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

            ข้อ  24.  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ   23    ต้องเสนอคำขอกู้ถึงคณะกรรมการดำเนินการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด     พร้อมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง    ที่เกี่ยวข้อง  เช่น    รายการสินทรัพย์และหนี้สิน    รายได้และค่าใช้จ่าย    ความจำเป็นที่จะต้องจัดหาทรัพย์สินรวมทั้งรายละเอียดแห่งทรัพย์สินนั้น     ความจำเป็นของกิจการอื่น   จำนวนเงินซึ่งตนจะออกเอง      กำหนดการใช้จ่ายเงินกู้      รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน     รวมทั้งสำเนาหนังสือสัญญาต่าง     ที่เกี่ยวข้อง

            ข้อ  25.  คณะกรรมการดำเนินการจะมอบให้กรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทำรายงานเกี่ยวกับการขอกู้เงินพิเศษเพื่อการอันจำเป็นอื่น       เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ

            ข้อ  26.   ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการอันจำเป็นไม่เสร็จ  จะโอนทรัพย์สินซึ่งได้มาเพราะใช้เงินกู้นั้นให้แก่ผู้อื่นไม่ได้    เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็น   และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน

 

หมวด  5

จำนวนเงินกู้  ดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้และการส่งคืนเงินกู้พิเศษ

            ข้อ  27.  จำนวนเงินกู้พิเศษ    ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง      นั้น    ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร   แต่ต้องไม่เกิน 1,000,000  บาท  ทั้งนี้ให้พิจารณาโดยคำนึงถึง

                                  ()   ความจำเป็นในการใช้เงินของสมาชิก  

                                  ()   หลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันเงินกู้

                                  ()   ความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกนั้น

            ข้อ  28.  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์    และจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว    ไป   สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่

จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากสมาชิกผู้กู้เมื่อใดก็ได้   ตามที่เห็นสมควร  

            ข้อ  29.  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือตามเดือนและปีปฏิทิน

            ข้อ  30.  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณากำหนด    ให้ผู้กู้เงินกู้พิเศษส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวด   ก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะและอายุของผู้กู้    จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน  180  งวด    ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก    ทั้งนี้    โดยไม่มีการผ่อนเวลา

            ข้อ  31.  การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้พิเศษซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั้น    ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้      ที่จ่าย กรณีที่ไม่สามารถหักเงินได้รายเดือนของผู้กู้    ที่จ่ายตามวรรคหนึ่งได้  ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดวิธีการชำระหนี้เงินกู้เป็นราย    ไป  ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น  ๆ 

            ข้อ  32.  ในกรณีใด      ดังกำหนดตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ  17   เงินกู้พิเศษเป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยทันที    โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้

 

หมวด  6

หลักประกันสำหรับเงินกู้พิเศษ

            ข้อ  33.  ในการกู้เงินพิเศษ    ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด   เงินกู้พิเศษนั้นต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                                  ()  มีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น    โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่า   จำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละห้าสิบของราคาประเมินของทางราชการ     หากอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาจำนองมีสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันส่วนหนึ่ง   และสำนักงานที่ดินไม่ได้ประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างมาด้วย  ให้นำราคาประเมินของสำนักประเมินราคาทรัพย์สินมาใช้โดยอนุโลม   และจะต้องมีการประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างด้วย  โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์    ส่วนวงเงินเอาประกันนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ

                                  การประกันอัคคีภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างตามวรรคหนึ่ง   หากคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นว่าที่ดินที่นำมาจำนองเป็นประกันนั้นมีราคาประเมินเกินกว่าจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้อยู่แล้ว    จะไม่ต้องจัดให้มีการประกันอัคคีภัยก็ได้

                                  ()  มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์นี้ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำเป็นประกันเงินกู้รายนั้น   โดยจำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น

            ข้อ  34.  คณะกรรมการดำเนินการจะมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้หรือกรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่ง   หรือบุคคลอื่น    ตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทำรายงานเกี่ยวกับคำขอกู้เงินพิเศษเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา    หรือเป็นผู้แทนของสหกรณ์ในการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน    ทั้งนี้    ผู้กู้ต้องให้ข้อความจริงและให้ความร่วมมือ

            ข้อ  35.  ค่าใช้จ่ายในการสอบสวน    และการจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้   รวมทั้งค่าฤชาอากรหรือค่าธรรมเนียมต่าง    ให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้กู้เป็นผู้จ่ายทั้งสิ้น

 

บทเฉพาะกาล

            ข้อ  36.  นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   บรรดาคำขอกู้ที่ยื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้คงถือปฏิบัติตามระเบียบเดิม

                         

ประกาศ     วันที่   29   มกราคม    2545

ว่าที่  .. สอาด  ชมบุญ

(สอาด  ชมบุญ)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด