ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด

ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ

ฉบับที่  2

..  2545

--------------

         โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัดว่าด้วยเงินกู้พิเศษ  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

             อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน    จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับที่  .  032444   ข้อ  58  (9)   และ  ข้อ  77   (3)   ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ   ครั้งที่   10 /2545   เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2545    เห็นชอบให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ  ..  2545  ดังต่อไปนี้

             ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด  ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ  ฉบับที่  2  ..  2545”

             ข้อ  2.  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  24  ตุลาคม  2545  เป็นต้นไป

             ข้อ  3.  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  30  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด  ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ  ..  2545  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                        “ข้อ  30  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณากำหนด   ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวด    ก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้    จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้    อายุของผู้กู้โดยผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน  65  ปี    ทั้งนี้ไม่เกิน   180  เดือน    (หนึ่งร้อยแปดสิบงวด)  ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก  โดยไม่มีการผ่อนเวลา”

       

ประกาศ      วันที่   24   ตุลาคม   ..  2545

ว่าที่  .. สอาด   ชมบุญ

(สอาด   ชมบุญ)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด