ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด

  ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

..  2547

----------------

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน      จำกัด     ข้อ  35    ข้อ  36   ข้อ  58  (9)   และข้อ   77  (8)   ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่   32  ครั้งที่   5/2547  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2547  จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์   ดังต่อไปนี้

            ข้อ  1.   ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด  ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  ..  2547”

            ข้อ  2.  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่   1   มิถุนายน  2547  เป็นต้นไป

            ข้อ  3.   ในระเบียบนี้

                        (1)   “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด    

                        (2)   “คณะกรรมการดำเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด    

                        (3)   “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด    

                        (4)   “ข้อบังคับ”  หมายถึง   ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด   ..   2544    

            ข้อ  4.    ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้  

            ข้อ  5.   สมาชิกที่ได้รับคำสั่งโอนไปรับราชการสังกัดอื่น  ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตนย้ายไปรับราชการใหม่นั้น      ต้องเสนอเรื่องราวถึงคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์นี้  ภายใน  15  วัน  นับจากวันที่ได้รับคำสั่งโอน

            เรื่องราวที่ได้เสนอคณะกรรมการดำเนินการนั้น  ต้องแจ้งสังกัดที่จะโอนไปรับราชการใหม่       สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ที่จะขอเข้าเป็นสมาชิก  และต้องแนบคำสั่งโอนประกอบเรื่องด้วย

            ข้อ  6.   ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือเงินงวดชำระหนี้  (ถ้ามี)ซึ่งสมาชิกนั้นจะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชั่วคราว  จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้นขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่  แต่ต้องไม่เกิน  60  วัน  นับจากวันที่ทางราชการได้สั่งโอนอัตราเงินเดือนไปจากสังกัดเดิม

            ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ภายในกำหนดเวลาตามความในวรรคก่อน  ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก    ตามข้อบังคับข้อ  41     และดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเป็นราย     สุดแต่กรณี

            ข้อ  7.   ถ้าสหกรณ์ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่  เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิก  ขอรับเงินค่าหุ้น  ขอชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกนั้น  และหรือขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้  คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

            ข้อ  8.   นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนค่าหุ้นและได้รับชำระหนี้  หรือได้ตกลงเงื่อนไขในการชำระหนี้เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่แล้ว  ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกในสหกรณ์

            ข้อ  9.    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่โอนเข้ามารับราชการสังกัดกรมที่ดิน   หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์     ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ  32

            เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ  31  ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้โดยให้สหกรณ์ติดต่อทำความตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์เดิมเพื่อขอรับโอนเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ และหรือผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้แทนผู้สมัครตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร

            ข้อ  10.  เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว  ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกยืดถือไว้เป็นหลักฐาน

            ถ้าผู้สมัครมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิม   และสหกรณ์จะต้องชำระหนี้แทน  ต้องเรียกให้ผู้สมัครมาทำหนังสือกู้และจัดทำหลักประกันเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภทและลักษณะของเงินกู้ที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินกู้

            ในกรณีจำนวนเงินและหรือประเภทเงินกู้  ซึ่งผู้สมัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิมแตกต่างจากสหกรณ์นี้  ให้อนุโลมทำหนังสือกู้ตามประเภทและจำนวนจำกัดขั้นสูงของเงินกู้ประเภทนั้น    แต่ถ้าจำนวนเงินกู้เกินกว่าจำกัดขั้นสูง  ซึ่งไม่อาจอนุโลมเข้ากับประเภทหนึ่งประเภทใดได้  ก็ให้ทำหนังสือกู้เท่าจำกัดจำนวนเงินขั้นสูงแห่งประเภทเงินกู้และให้นำเงินส่วนที่เกินส่งชำระแก่สหกรณ์ในวันทำหนังสือกู้ด้วย

            ข้อ  11.   เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามที่กล่าวในข้อ  9  และข้อ  10  โดยครบถ้วนแล้ว  ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้สิทธิในฐานะสมาชิก

            ข้อ  12.  สิทธิใด    ที่สมาชิกอื่น    มีอยู่ในสหกรณ์นี้  หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็นสมาชิก   ให้มีสิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้

            ข้อ  13.  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้

 

บทเฉพาะกาล

ข้อ  14.  สมาชิกที่ได้รับคำสั่งไปรับราชการสังกัดอื่นหรือโอนมารับราชการกรมที่ดิน  ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วนราชการที่ตนโอนไปสังกัดหรือโอนมารับราชการกรมที่ดินได้  ภายใน  60  วัน  นับจากวันที่  1  มิถุนายน   2547

 

 

ประกาศ     วันที่          พฤษภาคม   2547

บัญญัติ    จันทน์เสนะ

(นายบัญญัติ    จันทน์เสนะ)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด