ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด

ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

..  2545

-----------

              อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับที่  . 032444   ข้อ  58   (9)  และข้อ  77  (1)    คณะกรรมการดำเนินการกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำดังต่อไปนี้

 

หมวด  1

ข้อกำหนดทั่วไป

               ข้อ 1.   ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน    จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  ..  2545”

               ข้อ  2.   ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป

               ข้อ  3.   ให้ยกเลิก   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน    จำกัด    ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ   ..  2540   

               บรรดาประกาศ    มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้   หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้   ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

               ข้อ   4.   สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้  2  ประเภท   คือ  

                           (1)   เงินฝากออมทรัพย์

                           (2)   เงินฝากประจำ

 

หมวด  2

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน

               ข้อ  5.   ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ  4   ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์      สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเองและต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น

               ข้อ   6.   พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก    ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน   ตลอดจนให้คำสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์

               การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้    จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์    และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว

               ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก    ทั้งต้องเขียนด้วยลายมือชื่อตนเอง   สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ

               ข้อ  7.   ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้

                          (1)  เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้คนละ  1  บัญชีเท่านั้น    โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า  100  บาท    และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใดก็ได้  แต่ฝากเพิ่มครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า  100  บาท

                          (2)  เงินฝากประจำรายหนึ่ง     ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า   500   บาท    และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า  3 เดือน  

               ข้อ   8.   ในกรณีเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ   6    สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้

                              สมุดคู่บัญชีเงินฝากนั้นต้องรักษาไว้    เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ย   เงินถอน   และเงินคงเหลือของตน   บรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย  

                              การลงบันทึกรายการต่าง ๆ  ในสมุดคู่บัญชีเงินฝากนั้น   จะกระทำได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึ่งประธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ   หรือเหรัญญิก    หรือผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อกำกับไว้เป็นสำคัญ  การลงบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีเงินฝาก  โดยไม่เป็นไปตามที่กล่าวนี้ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์  อนึ่ง  ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชีเงินฝากคลาดเคลื่อน   ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้

                              สมุดคู่บัญชีเงินฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้     ให้นำมายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิกสมุดคู่บัญชีเงินฝากเล่มนั้น    และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่บัญชีเงินฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป  สมุดคู่บัญชีเงินฝากเล่มที่ยกเลิกนั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้

                              ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเงินฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย  ถ้าสมุดคู่บัญชีเงินฝากหาย  ผู้ฝากต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า  สหกรณ์จะนำยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่บัญชีเงินฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป   ส่วนสมุดคู่บัญชีเงินฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก

                              ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน     ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี   หรือชำรุดใช้การไม่ได้ก็ดี    สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม    แต่กรณีสมุดคู่บัญชีเงินฝากคนใดสูญหาย    สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ  50  บาท

               ข้อ    9.   ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง    ให้ทำใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด  ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่บัญชีเงินฝากและจำนวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์     สำนักงานสหกรณ์    ทั้งนี้    ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่งเงินก็ได้

                              เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจำนวนเงินฝากที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บัญชีเงินฝาก  และตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว    สหกรณ์จะคืนสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝาก

               ข้อ  10.   ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก   ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน    สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้นจนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

 

หมวด  3

การกำหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย  

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย

               ข้อ  11.  สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4  ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์  และจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราว      ไป

                              คณะกรรมการดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ตามความเหมาะสม    แต่ไม่เกินที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน

               ข้อ  12.   ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ   และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่บัญชีเงินฝาก    สำนักงานสหกรณ์    เพื่อสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้

                              แต่ถ้าในระหว่างวันใดยอดเงินคงเหลือต่ำสุดมีจำนวนน้อยกว่า  100  บาท    จะไม่คำนวณดอกเบี้ยสำหรับวันนั้นให้

                              ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ    สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยตามข้อ 11  ให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาฝาก     สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยตามข้อ  14  ให้

                              กรณีที่ฝากเงินด้วยเช็ค    สหกรณ์จะเริ่มคิดดอกเบี้ยให้ในวันที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์แล้ว 

                              ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย     เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม

 

หมวด  4

การถอนเงินและปิดบัญชี

               ข้อ  13.   การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก    ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์  

                              ในการถอนเงินฝาก     ผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์    ควรมารับเงินที่สำนักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง    และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้น   พร้อมกับสมุดคู่บัญชีเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

                              ถ้าผู้มีอำนาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน    ก็ต้องทำใบถอนเงินฝากและต้องมอบอำนาจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินนั้นด้วย ทั้งนี้  โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ให้ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้นพร้อมด้วยสมุดคู่บัญชีเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์     สำนักงานสหกรณ์   ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอำนาจก็ได้

                              เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้   และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคู่บัญชีเงินฝาก   แล้วคืนสมุดคู่บัญชีเงินฝากให้ผู้ฝาก

                              อนึ่ง     การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก    ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด    ผู้มีอำนาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้กำกับด้วย

               ข้อ  14.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น    จะถอนเมื่อใด   จำนวนเท่าใดก็ได้

                              ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำนั้น     ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนกำหนด  ถ้าผู้ฝากประสงค์จะถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด  และเมื่อฝากเงินได้ครบหนึ่งเดือนหรือ  30  วันแล้วแต่กรณี  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันในอัตราของเงินฝากออมทรัพย์  แต่ถ้าฝากไม่ครบหนึ่งเดือนหรือ  30  วัน    สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยเงินฝากให้

               ข้อ  15.   ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเองเมื่อใดก็ได้  ให้ผู้มีอำนาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจำนวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า   “เพื่อปิดบัญชี”

               ข้อ  16.   ในกรณีที่ผู้ฝากตายสหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้   หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น

               ข้อ  17.   ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้หรือ  ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์      หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก  สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก   และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตน    ทั้งนี้    สหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝาก

               ข้อ  18.   การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชีตามข้อ   15    และกรณีผู้ฝากตายตามข้อ  16 สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 12   ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน    เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ  17  สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวันและสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด

                              เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่บัญชีเงินฝากสำหรับบัญชีนั้น

                                                         

ประกาศ      วันที่                               

ว่าที่  .. สอาด  ชมบุญ

(สอาด  ชมบุญ)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด