ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด

ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ฉบับที่  2

..  2546

-----------

               โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน    จำกัด  ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับที่   . 032444    ข้อ  58   (9)  และข้อ  77  (2)     ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ   ครั้งที่  …………...  เมื่อวันที่  …………………………..  เห็นชอบให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ..  2545  ดังต่อไปนี้

               ข้อ 1.   ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน    จำกัด   ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ฉบับที่  2  ..  2546”

              ข้อ  2.   ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป

              ข้อ  3.   ให้เพิ่มข้อความในระเบียบนี้  ดังต่อไปนี้

                            “ข้อ  16. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกที่ขาดการติดต่อกับสหกรณ์เป็นระยะเวลา   2  ปี   นับแต่การติดต่อครั้งหลังสุด     สหกรณ์สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีเงินฝากได้โดยหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากแต่ละบัญชีที่ขาดการติดต่อตามปีปฏิทินในปีถัดไปปีละ หนึ่งร้อยบาท   จนกระทั่งไม่มีจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากคงเหลือที่จะเก็บรักษาอีกต่อไป

                            ข้อ  17.  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกที่ถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก ให้ปิดบัญชีเงินฝากนั้นโดยโอนไปไว้ในบัญชีเงินรอจ่ายคืน”

 

                                                         

ประกาศ      วันที่                               

ว่าที่  .. สอาด  ชมบุญ

(สอาด  ชมบุญ)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด