ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  3

..  2548

---------------

            โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด  ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

            อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่   .  032444   ข้อ   58   (9)  และข้อ   77  (2)   ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่   7/2548   เมื่อวันที่  27  กรกฏาคม  2548   เห็นชอบให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ฉบับที่  2  ..  2546  ดังต่อไปนี้

            ข้อ   1.  ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน    จำกัด   ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  3  ..  2548”

            ข้อ   2.  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป

            ข้อ   3.  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ  16    แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน    จำกัด    ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ฉบับที่  2  ..  2546  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ  16.  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกที่มีเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าห้าร้อยบาท   และขาดการติดต่อกับสหกรณ์เป็นระยะเวลา  2  ปี  นับแต่การติดต่อครั้งหลังสุด  สหกรณ์สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีเงินฝากได้  โดยหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากแต่ละบัญชีที่ขาดการติดต่อตามปีปฏิทินในปีถัดไปปีละหนึ่งร้อยบาท    จนกระทั่งไม่มีจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากคงเหลือที่จะเก็บรักษาอีกต่อไป”

 

          

ประกาศ      วันที่     28    กรกฎาคม   ..  2548 

บัญญัติ   จันทน์เสนะ

(นายบัญญัติ   จันทน์เสนะ)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด