ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  3

..  2548

---------------

            โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด  ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

            อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน   จำกัด  เลขทะเบียนข้อบังคับที่   .  032444   ข้อ   58   (9)  และข้อ   77  (1)   ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่   7/2548   เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2548   เห็นชอบให้แก้ไขระเบียบว่าด้วย  ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ    ..  2545    และระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  ฉบับที่  2  ..  2546  ดังต่อไปนี้

            ข้อ   1.  ระเบียบนี้เรียกว่า    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน    จำกัด   ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ   แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  3  ..  2548”

            ข้อ   2.  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป

            ข้อ   3.  ให้ยกเลิกข้อความแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด  ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ    ..  2545  ข้อ  14  และระเบียบว่าด้วย  การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  ฉบับที่  2  ..  2546  ข้อ  19  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                        “ข้อ  14.  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั้น  จะถอนเมื่อใด  จำนวนเท่าใดก็ได้

                        ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำนั้นสามารถถอนเงินฝากแต่เพียงบางส่วนได้  แต่ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกำหนด  ถ้าผู้ฝากประสงค์จะถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด   หากเป็นการฝากเงินไม่ครบ  3  เดือน    สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยเงินฝากให้

                        ข้อ  19.  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำของสมาชิกที่มียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าห้าร้อยบาท และขาดการติดต่อกับสหกรณ์เป็นระยะเวลา 2  ปี  นับแต่การติดต่อครั้งหลังสุด  สหกรณ์สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีเงินฝากได้  โดยหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากแต่ละบัญชีที่ขาดการติดต่อตามปีปฏิทินในปีถัดไปปีละหนึ่งร้อยบาท  จนกระทั่งไม่มีจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากคงเหลือที่จะเรียกเก็บรักษาอีกต่อไป”

           

ประกาศ      วันที่     28    กรกฎาคม   ..  2548 

บัญญัติ   จันทน์เสนะ

(นายบัญญัติ   จันทน์เสนะ)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด