หกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน    จำกัด    เป็นองค์กรหนึ่งที่กรมที่ดินจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกในด้านการส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจด้านการออมทรัพย์ไว้ในที่มั่นคง  เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์  ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2516 โดย นายสุชาติ  ธรรมงคล  เลขานุการกรมที่ดินและคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ รวมจำนวน 15 คน  เป็นผู้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์  โดยมีสมาชิกเมื่อแรกตั้ง  478  คน  มีทุนเรือนหุ้น  23,170  บาท  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 11 คน  และเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่   31  พฤษภาคม  2516  เป็นต้นมา
  

          สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก  โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน  ดังต่อไปนี้

(1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง  และได้รับประโยชน์ตามสมควร

(2)  ส่งเสริมการช่วยตนเอง  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ในหมู่สมาชิก

(3)  รับฝากเงินจากสมาชิก

(4)  จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์

(5)  จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดอันสมควร

(6)  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

(7)  ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

(8)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

(9)  ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

(10)  ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(11)  ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

(12)  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

(13)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

(14)  ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

(15)  ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

(16)  ร่วมมือกับทางราชการ   สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของ สหกรณ์

(17)  กระทำการต่าง    ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  ทั้งนี้  รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  ซื้อ  แลกเปลี่ยน  โอนหรือรับโอน  เช่าหรือให้เช่า    เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ ขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินตลอดจนดำเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย

(18)  ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
   

 

          เนื่องจากวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ได้กำหนดไว้ว่า  เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก  โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน  ดังนั้นการที่จะให้สมาชิกของสหกรณ์ทั้งหมดเข้ามาร่วมดำเนินการคงเป็นไปไม่ได้  จึงมีขัอบังคับกำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการซึ่งเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน  กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ  1 คน หรือหลายคน    เลขานุการ 1 คน  เหรัญญิก  1 คน  นอกนั้นเป็นกรรมการ
   

           คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติคณะกรรมการดำเนินการ  และตามมติที่ประชุมใหญ่กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ   
 

          สหกรณ์มีฝ่ายจัดการ ซึ่งประกอบด้วย  ผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ  หัวหน้าแผนก  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก  และเจ้าหน้าที่ของสหกกรณ์ ฯ  เป็นผู้ดำเนินการให้บริการแก่สมาชิก และปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ