คุณสมบัติของสมาชิก

  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

  เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกรมที่ดินหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์

  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

  กรณีเคยเป็นสมาชิกมาก่อน  ต้องลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงสมัครใหม่ได้

  สิทธิของสมาชิก

  เข้าประชุมใหญ่ ออกเสียงลงคะแนน

  เสนอ หรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ

  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

  ฝากเงินและกู้เงินจากสหกรณ์

  สวัสดิการต่าง ๆ เช่นทุนการศึกษาบุตร ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกหรือคู่สมรส

  การสมัครเป็นสมาชิก  

1.  ผู้สมัครต้องยื่น

  ใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ 

  ค่าสมัคร 50 บาท, ค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท ตามจำนวนหุ้น

  ค่าหุ้นงวดแรก

  แนบสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

  เงินค่าหุ้นงวดถัดไปจะหักจากเงินเดือนของสมาชิก

2.  การถือหุ้นของสมาชิกในสหกรณ์   ถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนของสมาชิก แต่ไม่เกิน  25%  ของเงินได้รายเดือน ดังนี้
               

เงินได้รายเดือน (บาท) ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)
ไม่เกิน  10,000  50
เกินกว่า 10,000    ถึง   15,000 60
เกินกว่า 15,000    ถึง   20,000 70
เกินกว่า 20,000    ถึง   25,000 80
เกินกว่า 25,000    ถึง   30,000 90
เกินกว่า 30,000   ขึ้นไป 100