หมวดที่    1

ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

ข้อ  1.    ชื่อ  ประเภท  และที่ตั้งสำนักงาน

   
ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จำกัด
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่  50/816 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ท้องที่ดำเนินงาน ทั่วราชอาณาจักร
   
                  สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์    กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ทราบ  และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย