หมวดที่    2

วัตถุประสงค์

            ข้อ  2.  วัตถุประสงค์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของสหกรณ์  และร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน  โดยกระทำการดังต่อไปนี้

                        (1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง  และได้รับประโยชน์ตามสมควร

                        (2)  ส่งเสริมการช่วยตนเอง  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ในหมู่สมาชิก

                        (3)  รับฝากเงินจากสมาชิก

                        (4)  จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์

                        (5)  จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดอันสมควร

                        (6)  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

                        (7)   ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

                        (8)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

                        (9)  ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์  โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

                      (10)  ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

                      (11)  ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

                      (12)  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

                      (13)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

                      (14)  ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

                      (15)  ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

                      (16)  ร่วมมือกับทางราชการ     สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย     ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

                      (17)  กระทำการต่าง    ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  ทั้งนี้  รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  ซื้อ  แลกเปลี่ยน  โอนหรือรับโอน  เช่าหรือให้เช่า    เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ  ขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินตลอดจนดำเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย

                      (18)  ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์