หมวดที่    3

ทุน

            ข้อ  3.  ทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                         (1)  ออกหุ้น

                         (2)  รับฝากเงินจากสมาชิก

                         (3)  กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  และตราสารการเงิน

                         (4)  สะสมทุนสำรองและทุนอื่น 

(5)    รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

                                                                           

หุ้น

            ข้อ  4.  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท

            ข้อ  5.  การถือหุ้น    สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน    ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

            เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก   หมายถึงเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพ  หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน  หรือค่าจ้างประจำ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย

            ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์   หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้    โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ   สมาชิกคนหนึ่ง    จะถือหุ้นเกิน  1  ใน  5  ของหุ้นทั้งหมดไม่ได้

            สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้  นอกจากกล่าวไว้ในข้อ  38  และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้

ข้อ  6.  การส่งค่าหุ้นรายเดือน      การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น    ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น    ทุกเดือน

            เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ    และคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้   

            ข้อ  7.  การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  84  เดือน  และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์    จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน    หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้    โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

            ข้อ  8.  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น    สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี