หมวดที่ 7

คณะกรรมการดำเนินการ

      ข้อ 52. คณะกรรมการดำเนินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการ   ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

      ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์

                  ห้ามมิให้บุคคลผู้ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ

                        (1)   เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

                        (2)   เคยหรือถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

                        (3)  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

                        (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

                        (5)   สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง

                        (6)   ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

            ข้อ 53. อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง

                        (ประธานกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                             (1)  เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                             (2)  ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

                             (3)   ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

                             (4)  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์

                        (รองประธานกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                              (1)  ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ   เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานว่างล

                              (2)  ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้

                              (3)  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ   ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์

                        (เลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                              (1)  จัดทำรายงานการประชุมใหญ่   และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง

                              (2)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

                              (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการแล้วแต่กรณี

                              (4)  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์

                        ()  เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                              (1)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

                              (2)  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับระเบียบ  มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์

            ข้อ 54. กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง เมื่อครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น)  และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี

            เมื่อครบกำหนดแล้ว    หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่      ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่   แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์

            กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

            ข้อ 55. การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

                        (1) ถึงคราวออกตามวาระ

                        (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

                        (3) ขาดจากสมาชิกภาพ

                        (4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้

                        (5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย

                        (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว

                        (7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือรายตัว

            ข้อ 56. ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 55 (7) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ประชุมดำเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว

           ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็นตำแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน และยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้น ทำหน้าที่แทนชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

            กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

            ข้อ 57. การประชุมและองค์ประชุม   ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย

            ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว

            ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

            ข้อ 58. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

                        (1) ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์   ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์

                        (2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝาก หรือลงทุนเงินของสหกรณ์

                        (3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่

                        (4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่

                        (5) เสนอประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์เพื่อที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ

                        (6) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

                        (7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง   หรือจ้าง   และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นการถูกต้อง

                        (8) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

                        (9) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์

                        (10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุด บัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์

                        (11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์

                        (12) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์

                        (13) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์    หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์   หรือผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

                        (14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี

                        (15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ๆ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของผู้จัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

                        (16) เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร     เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร

                        (17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดี เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ พิจารณาชี้ขาด

                        (18) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ

                        (19) ทำการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

                        (20) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์   เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์   ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก   ทั้งนี้  ตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   และหรือชุมนุมสหกรณ์กำหนดไว้

                        (21) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ

            ข้อ 59. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ ถ้ากรรมการดำเนินการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

 

คณะกรรมการเงินกู้

           ข้อ 60. คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์  จำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการเงินกู้ โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ

           คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละหนึ่งปี เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น

           ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

           ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

           ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป

            ข้อ 61. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้

                        (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

                        (2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์  และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี

                        (3) ดูแลการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

                        (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง  ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

 

ประธานในที่ประชุม

            ข้อ 62. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

           ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ   เช่น  คณะกรรมการเงินกู้    ให้ประธานกรรมการนั้น ๆ  เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

      

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม

            ข้อ 63. การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่  หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ สุดแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้

           ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น  ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว  ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้

            ข้อ 64  การวินิจฉัยปัญหา   เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้  การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่   หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ   หรือที่ประชุมคณะ

           กรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

                        (1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

                        (2) การเลิกสหกรณ์

 

รายงานการประชุม

ข้อ 65. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น    นั้น  ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ