หมวดที่ 9

ข้อเบ็ดเสร็จ

ระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 77. ระเบียบของสหกรณ์   ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบต่าง ๆ   เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

                        (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

                        (2) ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ          

                        (3) ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน     

                        (4) ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ         

                        (5) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์    

                        (6) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์

                        (7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน     

                        (8) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์  เฉพาะระเบียบข้อ (1) และข้อ (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อน   จึงจะใช้บังคับได้  ส่วนระเบียบอื่น  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว  ให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์   กรมส่งเสริม

สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

            ข้อ 78. การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย   ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูก

ยักยอก หรือเสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 77 (3) และ (4) แห่งข้อบังคับนี้ แต่มิได้รับชำระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ

            ข้อ 79. การตีความในข้อบังคับ    ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้สหกรณ์ขอคำวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์  และถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น

            ข้อ 80. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ   สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุมและให้สหกรณ์ขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ    เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์

            คณะกรรมการดำเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อที่ประชุมใหญ่ได้ ต่อเมื่อได้พิจารณาเรื่องนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่มาประชุม อนึ่ง สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนอาจลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนสามสิบวันที่จะถึงกำหนดการประชุมใหญ่  เพื่อขอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ได้  โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล

            ข้อ 81. การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก   เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการชำระบัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชำระหนี้สินอื่น    ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับดังต่อไปนี้ 

                        (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว

                        (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว  แต่ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

                        (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 22 (2)  เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวน

เงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 22 (4) ในปีนั้น

            ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ

            ข้อ 82. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว  ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

 

บทเฉพาะกาล

            ข้อ 83. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบซึ่งสหกรณ์ใช้ปฏิบัติอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ ให้ยังคงถือปฏิบัติอยู่ต่อไป จนกว่าสหกรณ์จะได้แก้ไขเป็นอย่างอื่น

            ที่ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน  จำกัด   เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2543  ได้ลงมติให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับข้างต้นนี้แทนข้อบังคับเดิมซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนให้แล้ว