หมวดที่ 1 ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์
หมวดที่ 3 ทุน
หมวดที่ 4 การดำเนินงาน
หมวดที่ 5 สมาชิก
แก้ไขเพิ่มเติม .. 2553
หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่
หมวดที่ 7 คณะกรรมการดำเนินการ
หมวดที่ 8 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์
หมวดที่ 9 ข้อเบ็ดเสร็จ