...:::  สมัครสมาชิกสหกรณ์กันเถอะ..... สหกรณ์ฯ มีบริการเงินฝาก เงินกู้ และสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก  สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ในเว็บไซต์ :::...

  คุณสมบัติของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

  เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกรมที่ดินหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และพนักงานราชการของกรมที่ดิน

  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

  กรณีเคยเป็นสมาชิกมาก่อน  ต้องลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงสมัครใหม่ได้

  สิทธิของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

  เข้าประชุมใหญ่ ออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นสมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการออกเสียง

  เสนอ หรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ ยกเว้นสมาชิกสมทบ

  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ยกเว้นสมาชิกสมทบ

  ฝากเงินและกู้เงินจากสหกรณ์

  สวัสดิการต่าง ๆ เช่นทุนการศึกษาบุตร ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกหรือคู่สมรส

  การสมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ  

1.  ผู้สมัครต้องยื่น

  ใบสมัครตามแบบของสหกรณ์  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครคลิกที่นี่)

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท, ค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท ตามจำนวนหุ้น

  ค่าหุ้นงวดแรก

  แนบสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

2.  การถือหุ้นของสมาชิกในสหกรณ์   ถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังนี้
               

เงินได้รายเดือน (บาท) ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) เป็นเงิน (บาท)
ไม่เกิน  10,000  50 500
เกินกว่า 10,000    ถึง   15,000 60 600
เกินกว่า 15,000    ถึง   20,000 70 700
เกินกว่า 20,000    ถึง   25,000 80 800
เกินกว่า 25,000    ถึง   30,000 90 900
เกินกว่า 30,000   ขึ้นไป 100 1,000

 

  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ มีสิทธิถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือน (ไม่เกิน 25% ของเงินได้รายเดือน)

  กรณีจะถอนคืนค่าหุ้นทั้งหมด หรือบางส่วนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และจะขายหรือโอนหุ้น ที่ตนถืออยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้

  กรณีจะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ต่อเมื่อส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 84 งวด และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์