เงินฝาก มี 3 ประเภท คือ

1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
3. เงินฝากประจำ

การเปิดบัญชีเงินฝากผู้ฝากต้องมาติดต่อขอเปิดบัญชีด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ โดยยื่นขอเปิดบัญชีตามแบบของสหกรณ์
พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

หากสมุดบัญชีเงินฝากสูญหาย  สหกรณ์จะออกสมุดเงินฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ  50 บาท
การฝาก-ถอนเงินตั้งแต่  2  ล้านบาทขึ้นไป จะต้องแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษที่มียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท และขาดการติดต่อเป็นเวลา 2 ปี สหกรณ์จะคิดค่ารักษาบัญชีปีละ 100 บาท โดยหักจากบัญชีนั้นๆ ทุกวันที่ 15 มกราคมของทุกปี
การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ จะจ่ายปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
   

 


1. เงินฝากออมทรัพย์
ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
การเปิดบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท และครั้งต่อไปจะนำฝากเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ  50,000 บาท

 

 2.  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ


ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

การเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่กว่า 1,000 บาท และครั้งต่อไปจะนำฝากเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 50,000 บาท

สามารถถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนเงินที่ถอน หากถอนเกิน 1 ครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1% ของยอดเงินที่ถอน คิดขั้นต่ำ 300 บาท

 

3. เงินฝากประจำผู้ฝากต้องฝากระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12  เดือน

การเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท

ฝากได้ไม่เกินเดือนละ 50,000 บาท

หากถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย แต่ถ้าครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเปิดบัญชี จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์ และต้องหักภาษี 15%