เงินสวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์ให้แก่สมาชิก มาจากกำไรสุทธิ

ซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติจัดสรรไว้เพื่อกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ โดยจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีตามข้อบังคับของสหกรณ์

       ทุนสาธารณประโยชน์                      จ่ายในกรณี
  ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ
  ทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรสและสมาชิกสมทบหรือคู่สมรส
  ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้ประสบภัย
 

ทุนสาธารณประโยชน์อื่นหรือการกุศล
 
 

ทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ
 

เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ซึ่งจัดสรรมาจากทุนสาธารณประโยชน์ หรือมีผู้อุทิศเงินให้ โดยแบ่งจำนวนเงินที่ให้ในแต่ละทุน  ดังนี้

    ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ทุนละ 3,000  บาท
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     ทุนละ 3,500 บาท
    ระดับอุดมศึกษา       ทุนละ 5,500  บาท
      คุณสมบัติของผู้ขอและผู้รับทุน มีดังนี้
   
1. ผู้ขอ
  1.1  เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  1.2 มีเงินได้รายเดือนรวมกับคู่สมรส ดังนี้
         - กรณีระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเงินได้รายเดือนรวมไม่เกิน 45,000 บาท
         - กรณีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า) และระดับอุดมศึกษา มีเงินได้รายเดือน
           รวมไม่เกิน 55,000 บาท
2. ผู้รับทุน
  2.1 เป็นบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
  2.2 ต้องสอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
  2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
  2.4 กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทางการรับรอง
  2.5 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดของกรมที่ดิน
  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการขอรับทุน
 
  หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาของผู้ขอ
  หนังสือรับรองเงินได้รายเดือนของคู่สมรส
  หนังสือรับรองผลการศึกษา หนังสือรับรองชั้นปีการศึกษา และรับรองความประพฤติ
  สำเนาทะเบียนสมรส   สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งแสดงจำนวนบุตรของผู้ขอรับทุน
  กรณีหย่าหรือคู่สมรสถึงแก่กรรมต้องแนบสำเนาใบสำคัญหย่าหรือใบมรณบัตร
  กรณีเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาฝ่ายเดียวให้แนบสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน

  ทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส และสมาชิกสมทบหรือคู่สมรส
1. การยื่นคำขอรับทุน  ต้องยื่นตามแบบที่สหกรณ์ ภายใน 90  วันนับจากวันที่ถึงแก่กรรม
2.

การจ่ายเงินสงเคราะห์  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายให้แก่  ผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือที่สมาชิกให้ไว้ต่อสหกรณ์ บุคคลผู้ซึ่งจ่ายค่าใช้จ่ายในการปลงศพ   โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์ดังนี้

เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบไม่ถึง 2 ปี ให้ได้รับเงิน 15,000 บาท

เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ 2 ปี ไม่ถึง 5 ปี ให้ได้รับเงิน 20,000 บาท
เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ 5 ปี ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับเงิน 25,000 บาท
เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ 10 ปี ไม่ถึง 15 ปี ให้ได้รับเงิน 30,000 บาท

เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ 15 ปี ไม่ถึง 20 ปี ให้ได้รับเงิน 35,000 บาท

เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ 20 ปี ไม่ถึง 25 ปี ให้ได้รับเงิน 40,000 บาท

เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ 25 ปี ไม่ถึง 30 ปี ให้ได้รับเงิน 45,000 บาท

เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ 30 ปี ไม่ถึง 35 ปี ให้ได้รับเงิน 50,000 บาท

เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ 35 ปี ไม่ถึง 40 ปี ให้ได้รับเงิน 60,000 บาท

เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงิน 80,000 บาท

3.

กรณีคู่สมรสของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงแก่กรรมได้รับครึ่งหนึ่งของสิทธิข้างต้น

  กรณีครอบครัวของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ (บิดา/มารดา/บุตร) ให้ได้รับรายละ 8,000 บาท
     
   ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อผู้ประสบภัย
ได้แก่ ภัยอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัยหรืออุทกภัย มีเกณฑ์การช่วยเหลือ กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นเจ้าของกรรมสิทธิหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน ให้ใช้อัตราดังต่อไปนี้
  เสียหายตั้งแต่ 10,000 บาท ไม่ถึง 50,000 บาท ช่วยเหลือ 3,000 บาท
  เสียหายตั้งแต่ 50,000 บาท ไม่ถึง 100,000 บาท ช่วยเหลือ 4,000 บาท
  เสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ไม่ถึง 150,000 บาท ช่วยเหลือ 5,000 บาท
  เสียหายตั้งแต่ 150,000 บาท ไม่ถึง 200,000 บาท ช่วยเหลือ 6,000 บาท
  เสียหายตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ช่วยเหลือ 7,000 บาท
  บ้านที่ประสบภัยถึงขนาดไม่อาจใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้อีกให้ได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท
กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่ได้รับความเสียหายให้ได้รับความช่วยเหลือในวงเงินครึ่งหนึ่งของสิทธิข้างต้น
กรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบด้วย ให้ใช้สิทธิได้เพียงสิทธิเดียว
     
ทุนสาธารณประโยชน์อื่นหรือการกุศล
   จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการหรือสงเคราะห์เกี่ยวกับสมาชิกและสมาชิกสมทบ นอกเหนือจากที่กำหนดเป็นการเฉพาะไว้แล้ว ตามแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
   จ่ายเพื่อเป็นทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซม ต่อเติมอาคารเรียน และห้องสมุด เป็นต้น
   จ่ายเพื่อเป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ
   จ่ายเพื่อเป็นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจัย การค้นความและกิจกรรมอื่นๆ ในทางสหกรณ์และทางการศึกษาทั่วไป
   จ่ายเพื่อการกุศลบำรุงศาสนา ทางการแพทย์ หรือสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน
   จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์หรือการกุศลอื่นๆ หรือเพื่อสนับสนุนสวัสดิการกรมที่ดิน ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
    หลักเกณฑ์การขอรับทุน
  การขอรับทุนให้สมาชิกหรือหน่วยงานที่จะขอทุนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
  เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมัตินั้น ต้องไม่เกิน 10,000 บาท เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นการเฉพาะราย
   
    ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ
 

สหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป   โดยได้รับทุนสวัสดิการเป็นค่าหุ้นคนละ 500 บาท/ปี ในเดือนเกิดของสมาชิก