การโอนเงินเข้าบัญชี

 

ชื่อบัญชี   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์

มีทั้งหมด 3 ธนาคาร จำนวน 4 บัญชี ดังนี้

    ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี บัญชีเลขที่ 147-0-11510-7
  ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ อาคารบี บัญชีเลขที่ 955-0-01480-0
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ อาคารบี บัญชีเลขที่ 401-5-07295-7
    ธนาคารออมสิน สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ อาคารบี บัญชีเลขที่ 053-83000260-5
     
  ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี       ชื่อบัญชี สสอ.รท.       ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จก. บัญชีเลขที่ 147-0-14681-9
    ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี       ชื่อบัญชี ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. สหกรณ์กรมที่ดิน จก. บัญชีเลขที่ 147-0-14682-7
   

 

      เมื่อสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีนั้นๆ แล้ว ต้องส่งหรือแฟกซ์หลักฐานสลิปธนาคาร พร้อมระบุชื่อ สังกัด เลขทะเบียน และวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำธุรกรรม และควรติดตามหรือถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ว่าได้รับข้อมูลและออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามเวลาหรือไม่

     หากสหกรณ์ไม่ได้รับหลักฐานซึ่งอาจเกิดจากสมาชิกไม่ส่งหลักฐานสลิปธนาคารหรือส่งแต่แฟกซ์ขัดข้อง แล้วเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ทราบ สหกรณ์จะโอนเงินที่ไม่ทราบข้อมูลของผู้นำส่งเข้าบัญชีเงินรอการตรวจสอบ จนกว่าจะทราบหรือได้รับหลักฐาน และหากทราบภายหลังหรือได้รับหลักฐานล่าช้า สมาชิกผู้โอนเงินจะเสียประโยชน์ จากการโอนเงินนั้นตามแต่กรณี