มุมข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของสหกรณ์  ติดตามข่าวสาร  

     ในหน้าแรกสหกรณ์

 

 

  มุมกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์  ติดตามกิจกรรมสหกรณ์  

     ในหน้าแรกสหกรณ์

 

   แบบฟอร์มต่างๆ

- แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

- แบบฟอร์มขอกู้เงินสามัญ

- แบบฟอร์มขอกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

- แบบฟอร์มขอกู้เงินพิเศษ

- แบบฟอร์มขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ

- หนังสือมอบอำนาจรับเงินสหกรณ์ ฯ

- คำขอลดส่งเงินงวดชำระหนี้

- คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้น

- คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินงวดชำระหนี้

- คำขอเปลี่ยนผู้รับโอนผลประโยชน์

- คำขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์

- คำขอรับทุนสาธารณฯเพื่อสงเคราะห์การศพ

    คู่มือสมาชิก
  โปรแกรม Adobe Acrobat

 
ดอกเบี้ยเงินฝาก

- เงินฝากออมทรัพย์

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

- เงินฝากประจำ 3, 6, 12 เดือน 

ดอกเบี้ยเงินกู้
- เงินกู้ทุกประเภท

การสมัครสมาชิก

- คุณสมบัติ

- สิทธิของสมาชิก

- วิธีการสมัครสมาชิก

  บริการเงินฝาก

- เงินฝากออมทรัพย์

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

- เงินฝากประจำ

      บริการเงินกู้

- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

+ เงินกู้สามัญ

   - กู้โดยใช้สมาชิกค้ำประกัน 2 คน

   - กู้โดยใช้ค่าหุ้นค้ำประกัน

   + กู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

       - กู้โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

       - กู้โดยใช้หลักทรัพย์รัฐบาทหรือเงินฝาก
          ในสหกรณ์ ฯ ค้ำประกัน

- เงินกู้พิเศษ

       สวัสดิการที่สหกรณ์ให้แก่สมาชิก

- จ่ายเพื่อการศึกษาบุตร

- เป็นทุนสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ

- เป็นทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

  หรือคู่สมรส

 

 

  สาระน่ารู้สำหรับสมาชิกที่ควรรู้ อ่านสาระได้ใน
      หน้าแรกมุมขวา หน้าต่างคุณรู้หรือยัง ?

 

 

  รวมลิงค์น่าสนใจต่าง ๆ 
      หน้าแรกมุมซ้าย และ หน้าแรกมุมขวา